David Cantarero Tomás

Visual Arts

Texts, About, Contact, News,


Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise
Etopia white noise

Etopia white noise

2015

Video on media façade / 4’38’’